• نام پروژه: سوله اخوان
  • نوع کارفرما: غیر دولتی
  • کارفرما: آقای اخوان
  • وضعیت: انجام شده
  • تاریخ پروژه: مرداد 1399
  • وزن: 14.415(تن)

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما: آقای اخوان

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: مرداد 1392

وزن: 14.415(تن)