• نام پروژه: تعاون روستایی مینودشت
  • نوع کارفرما: دولتی
  • کارفرما: آقای صفری
  • وضعیت: انجام شده
  • تاریخ پروژه: اسفند 1392
  • وزن: 24.200(تن)

نوع کارفرما: دولتی

کارفرما: آقای صفری

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: اسفند 1392

وزن: 24.200(تن)