• نام پروژه: مجتمع مسکونی مسکن مهر زیتون
  • کارفرما: دولتی
  • وضعیت: اجرا شده
  • سال تکمیل پروژه: 1389
  • وزن: 900 تن

نوع کارفرما: دولتی

نوع خدمات: ساخت و نصب اسکلت فلزی

کارفرما:

وضعیت:

تاریخ پروژه: 1389

وزن: 900 (تن)