نوید شهیدی

نوید شهیدی

عضو هیات مدیره

کارشناسی مهندسی کامپیوتر