مجید شهیدی

مجید شهیدی

عضو هیات مدیره

کارشناسی مهندسی عمران