فرید شهیدی

فرید شهیدی

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی عمران