عبدالحی چن سبلی

عبدالحی چن سبلی

مدیرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع