امید شهیدی

امید شهیدی

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی مهندسی عمران