• نام پروژه: سازه پایپرک مجتمع پتروشیمی گلستان
  • کارفرما: دولتی
  • وضعیت: اجرا شده
  • تاریخ پروژه: 1388
  • وزن: 1100 تن

نوع کارفرما: دولتی

نوع خدمات: سازه پایپرک مجتمع پتروشیمی گلستان

کارفرما:

وضعیت:

تاریخ پروژه: 1388

وزن: 1100 (تن)