رامین گوران

حفظ منابع ملی با صنعتی سازی مسکن و ساختمان

رامین گوران، دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران:

صنعتی سازی باعث افزایش سرعت ساخت، افزایش امینی، مصرف بهتر و بهینه مصالح، منابع ملی و انرژی می شود.

در ساختمان وقتی صحبت از صنعتی ساز می شود فقط به قیمت نگاه می کنند در صورتی که عوامل مختلف در آن دخیل است.

افزایش سرعت ساخت، کاهش وزن سازه، افزایش امینی نسبت به حوادث و زلزله، مصرف بهتر و بهینه مصالح، حفظ سرمایه ملی و انرژی از دستاوردهای صنعتی سازی است که به آن ها توجهی نمی شود.

در صنعتی سازی ساختمان نتوانستیم موفق باشیم به همین دلیل شاهدیم در سیستم غیر صنعتی مصالح ساختمانی، انرژی و سرمایه های کشور هدر می رود.