همکاران و مشتریان درباره ما چه می گویند؟

نگرش ما بهنگام تأسیس گروه شرکت‌های ایستا بر توسعه و نه رشد تمرکز داشته و در این نگرش آنچه اولویت دراد مشتری محوری، مقید بودن به ایفای تعهدات و بهره گیری از تخصص و فناوری‌های روز است.