آذین عرب دشتی

آذین عرب دشتی

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

امید شهیدی

امید شهیدی

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی مهندسی عمران

مجید شهیدی

مجید شهیدی

عضو هیات مدیره

کارشناسی مهندسی عمران

فرید شهیدی

فرید شهیدی

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

عبدالحی چن سبلی

عبدالحی چن سبلی

مدیرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

نوید شهیدی

نوید شهیدی

عضو هیات مدیره

کارشناسی مهندسی کامپیوتر