آذین عرب دشتی

آذین عرب دشتی

عضو هیات مدیره
امید شهیدی

امید شهیدی

رئیس هیئت مدیره
مجید شهیدی

مجید شهیدی

عضو هیات مدیره
فرید شهیدی

فرید شهیدی

عضو هیات مدیره
عبدالحی چن سبلی

عبدالحی چن سبلی

مدیرعامل
نوید شهیدی

نوید شهیدی

عضو هیات مدیره