• نام پروژه: مجتمع تجاری - اداری - خدماتی آفتاب ۳ گرگان
  • نوع کارفرما: خصوصی
  • نوع خدمات: پیمانکاری و اجرای کامل پروژه به صورت کلید تحویل
  • وضعیت: انجام شده
  • تاریخ پروژه: 1391
  • وزن: 25 هزار تن

نوع کارفرما: خصوصی

نوع پروژه: پیمانکاری و اجرای کامل پروژه به صورت کلید تحویل

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: اسفند 1391

وزن: 25 هزار (تن)