• نام پروژه: سازه انبار و کارگاه مجتمع پتروشیمی گلستان
  • کارفرما: پتروشیمی گلستان
  • وضعیت: انجام شده
  • تاریخ پروژه: 1389
  • وزن: 1300 تن

نوع کارفرما: دولتی

کارفرما: پتروشیمی گلستان

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: 1389

وزن: 1300 (تن)