• نام پروژه: اسکلت فلزی هنرستان دیواندری سبزوار
  • نوع کارفرما: دولتی
  • کارفرما: آموزش و پرورش سبزوار
  • وضعیت: انجام شده
  • تاریخ پروژه: 1391
  • وزن: 800 تن

نوع کارفرما: دولتی

کارفرما: هنرستان دیواندری سبزوار

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: اسفند 1391

وزن: 800 (تن)