ساختار شرکت

واحد فنی و مهندسی

بر پایه نظرات کارفرما و بازدید میدانی از محل اجرای طرح، این واحد مسئول محاسبه، طراحی، تهیه دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی و برآورد مصالح سازه می باشد.

اطلاعات بیشتر

واحد ساخت و تولید

این واحد پس از دریافت نقشه های نهایی شده کارگاهی، ساخت قطعات را با توجه به برنامه زمان بندی تحویل در دستور کار خود قرار میدهد.

اطلاعات بیشتر

واحد بازرگانی

مدیریت بازرگانی با حفظ سیاست اصولی" مشتری محوری" شرکت وظیفه ارتباط مستمر با شرکای تجاری را بر عهده داشته و واحدهای بازاریابی، تدارکات و فروش را راهبری می کند.

اطلاعات بیشتر

واحد کنترل کیفی و تحقیق و توسعه

این مدیریت از دو واحد کنترل کیفی و تحقیق و توسعه تشکیل گردیده که زیر نظر مستقیم مدیر عامل شرکت قراردارد. واحد نخست نظارت بر کیفیت ساخت و واحد دوم بهینه سازی فرآیند تولید را پیگیری میکنند.

اطلاعات بیشتر