جستجوی پیشرفته در پروژه‌ها

نوع کارفرما: دولتی

کارفرما: سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی

وضعیت: در دست اقدام

تاریخ پروژه: خرداد 1393

وزن: (تن)

مشاهده جزئیات

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما: آقای رحیمیان

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: اردیبهشت 1393

وزن: 23.570(تن)

مشاهده جزئیات

نوع کارفرما: دولتی

کارفرما: آقای صفری

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: اسفند 1392

وزن: 24.200(تن)

مشاهده جزئیات

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما: آقای اخوان

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: مرداد 1392

وزن: 14.415(تن)

مشاهده جزئیات

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما: شرکت انبوه سازان ایستا

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: مرداد 1392

وزن: 25.200(تن)

مشاهده جزئیات

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما: آقای مهندس شهیدی

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: فروردین 1393

وزن: 2.700(تن)

مشاهده جزئیات

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما: آقای چهار لنگی

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: اردیبهشت 1392

وزن: 40.630(تن)

مشاهده جزئیات

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما: سید مرتضی امت محمدی

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: اردیبهشت ۱۳۹۰

وزن: 15(تن)

مشاهده جزئیات

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما: آقای میری

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: آبان 1392

وزن: 22(تن)

مشاهده جزئیات

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما:

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: تیر1391

وزن: 36.922(تن)

مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 512345