اعضای هیات مدیره


mr.m.shahidi

رئیس هیئت مدیره

مجید شهیدی


نائب رئیس هیات مدیره

محمد جعفر قناویزچیان


ms

عضو هیات مدیره

آذین عرب دشتی