مدیر عامل

mr.o.shahidi امید شهیدی

مدیرعامل

لیسانس عمران

بیشینه :

آدرس پست الکترونیک : Istaco_info|AT|yahoo|DOT|com