دیدگاه ما

بر این باوریم که رشد اقتصادی گزاره‌ای ناپایدار و توسعه اقتصادی گزاره‌ای پایدار است.
رشد اقتصادی از هرگونه تغییر در درآمدها و یا تغییرات پیش بینی نشده سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی درونی و یا بیرونی یک کشور تأثیر می پذیرد و دستخوش تغییر می‌گردد لیکن توسعه اقتصادی بدلیل نهادینه شدن پایدار بوده و از گزند بحران‌ها و تحولات پیش بینی نشده داخلی یا خارجی در امان می‌ماند. نگرش ما بهنگام تأسیس گروه شرکتهای ایستا بر توسعه و نه رشد تمرکز داشته است. در این نگرش آنچه اولویت می یابد مشتری محوری، مقید بودن به ایفای تعهدات، بهره گیری از تخصص و فناوری‌های روز…

ادامه مطلب